پیچ و مهره نمره 10

( TG-TOWERNUT10 )

پیچ و مهره دکل مهاری در انواع سایزهای مختلف برای اتصالات دکل مهاری استفاده می شوند.پیچ و مهره نمره 10 برای اتصال مهار کش به صفحه تعادل و پیچ و مهره نمره 16  برای اتصال سکشن های دکل می باشد.

متفرقه

2,000 تومان بدون مالیات.

100 قلم

پیچ و مهره
پیچ و مهره دکل مهاری
متعلقات دکل

پیچ و مهره دکل مهاری در انواع سایزهای مختلف برای اتصالات دکل مهاری استفاده می شوند.پیچ و مهره نمره 10 برای اتصال مهار کش به صفحه تعادل و پیچ و مهره نمره 16  برای اتصال سکشن های دکل می باشد.