پیگتیل فیبر نوری (Pigtail) 

( 3 محصول وجود دارد )