فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

10

کالا

پچ کورد فیبر LC-SC سینگل مود نگزنس 2 متری
پچ کورد فیبر SC-SC سینگل مود نگزنس 2 متری
پچ کورد فیبر LC-LC سینگل مود نگزنس 2 متری
پچ کورد فیبر SC-LC مالتی مود نگزنس 2 متری
پچ کورد فیبر LC-LC سینگل مود نت پلاس
پچ کورد فیبر LC-SC سینگل مود نت پلاس
پچ کورد فیبر SC-LC سینگل مود نگزنس